zanieczyszczenie wód (5)

Bardzo trudne badania

Przestrzeń hydrograficzna kraju jest kluczowa pod względem znaczenia gospodarczego. Woda to przecież podstawowy zasób niezbędny do prowadzenia wszelkiej działalności przemysłowej, rolnej oraz podtrzymania egzystencji człowieka. Niestety zasoby wodne są poważnie zanieczyszczone co wymaga podjęcia walki o wzrost procentowy wód czystych. Aby jednak podjąć działania naprawcze, potrzebna jest szczegółowa ocena stanu wód i ich waloryzacja.

Kto bada?

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 659 z późniejszymi zmianami a szczególnie jej artykułu sto pięćdziesiątego piątego ustęp dwa) są działaniami obligatoryjnymi i niezbędnymi, których prowadzenia podejmować ma się na bieżąco Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wyjątkiem są badania jakościowe mierzące zanieczyszczenie wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. Te pomiary zaliczają się w skład zadań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Cele do osiągnięcia

Celem wykonywanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska badań jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, koniecznej do podejmowania działań prewencyjnych oraz ogólnych na rzecz poprawy stanu wód oraz całego środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. Wspomniane działania naukowe powinny zapewnić ochronę przed zakwitaniem wód w zbiornikach bezodpływowych i o małym przepływie, spowodowaną wpływem źródeł bytowo-komunalnych i rolnych oraz ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego (metale ciężkie).

Kontrola jakości wód prowadzona jest zgodnie z sześcioletnim cyklem gospodarowania wodami Polski, opracowanym z wprowadzenia na polski grunt prawny, wymagania zawarte w dyrektywach wydanych przez Unię Europejską. Szczegółowo chodzi o dyrektywy numer 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.

Zadania

Głównymi zadaniami wspomnianych instytucji jest prowadzenie wielopłaszczyznowego monitoringu gleb z uwzględnieniem monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych.

W ramach działań na płaszczyźnie jakości wód powierzchniowych śródlądowych realizuje się badania stanu rzek, jezior oraz jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach. Niemniej ważne jest zapewnienie badań odpowiednim wodom objętym formami ochrony przyrody takimi jak obszary sieci Natura 2000.